1

GDCD 8

Bai 14 Phong chong HIV-GDCD 8

giáo án toán 7

Ngày soạn: Ngày giảng:   TiÕt 30:  HÀM SỐ. BÀI TẬP Môc tiªu 1- KiÕn thøc Häc sinh biÕt  kh¸i niÖm hµm sè. 2- Kü n¨ng Nhận biết được đại lượng này có phải là hàm số của đại lượng kia hay không trong những…